Brukerbetingelser

1. Generelt

MYBIDS.NO er en auksjonsside for kjøp og salg av eiendeler fra «Selger» til «Kjøper». NITF (FLI) med orgnr 923217924, ("MYBIDS.NO") er rettighetshaver til MYBIDS.NO. MYBIDS.NO formidler eiendeler fra Selger til Kjøper, via online auksjon. Selger er MYBIDS.NO sin kunde.

Disse "Vilkår for kjøp og salg gjennom nettauksjon på MYBIDS.NO" ("Vilkårene") regulerer budgiver ("Budgiver"), kjøper ("Kjøper"), selger ("Selger") og MYBIDS.NO sine rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved budgivning samt kjøp og salg av eiendeler gjennom nettauksjon på MYBIDS.NO.

Partene er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på MYBIDS.NO ved inngivelse av budet fra Budgiver/Kjøper.

2. MYBIDS.NO sin rolle

MYBIDS.NO er formidler av eiendelene og rettighetene ("Salgsgjenstanden"). MYBIDS.NO har rollen som agent og fullmektig for Selger i auksjonsprosessen. MYBIDS.NO er således ikke Selger av Salgsgjenstanden som selges på MYBIDS.NO. Alle rettigheter og forpliktelser som oppstår iht Kjøpsloven som følge av auksjonssalget på MYBIDS.NO, oppstår utelukkende mellom Kjøper og Selger.

MYBIDS.NO opptrer etter fullmakt fra Selger og har blant annet rett til å akseptere og avslå bud, og å ta imot oppgjør på vegne av Selger. Siden salget skjer i Selgers navn, er ikke MYBIDS.NO sin rolle omfattet av bestemmelsene i verken Kommisjonsloven eller Kjøpsloven. MYBIDS.NO er således ikke part i den avtale som inngås mellom Kjøper og Selger.

MYBIDS.NO har ikke kontroll over eller ansvar for kvalitet, sikkerhet, lovlighet eller eksistens av Salgsgjenstanden, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig. MYBIDS.NO gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av Salgsgjenstanden med mindre annet er opplyst.

I den utstrekning annet ikke følger av preseptorisk lov, frafaller Kjøper ethvert krav mot MYBIDS.NO, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via MYBIDS.NO, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Salgsgjenstanden, inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler.

MYBIDS.NOer ikke ansvarlig for eventuelt mislighold fra Kjøper eller Selgers side av avtalen mellom Kjøper og Selger.

Verken Budgiver, Kjøper eller Selger kan gjøre noe krav gjeldende mot MYBIDS.NO som følge av datafeil, nedetid, tap av data eller andre tekniske problemer ved MYBIDS.NO.

MYBIDS.NO er ikke ansvarlig overfor Kjøper eller annen tredjepart for indirekte tap og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

3. Salgsobjekter

Varen selges i de fleste tilfeller med mulighet for besiktigelse. De varene som selger har godkjent "besiktigelse av", er merket med «besiktigelse mulig». På disse objektene har Selger forpliktet seg til å tilrettelegge for besiktigelse minst 2 ganger, på Selgers deres plassering. Objektene bortauksjoneres som de er. På de objektene som har mindre beskrivelse av tilstanden, er det opp til kjøper å vurdere om disse objektene kan ha skjulte eller ukjente feil.

4. Selger

Selger er den juridiske person som har inngått avtale med MYBIDS.NO om å selge Salgsgjenstanden på MYBIDS.NO. Selger kan være både en juridisk person og en fysisk person. Kjøper vil alltid kjøpe Salgsgjenstanden av Selger. MYBIDS.NO formidler Salgsgjenstanden på vegne av selger.

Enkelte av Salgsgjenstandene som formidles gjennom nettauksjon på MYBIDS.NO, selges fra aktører som kan ha ingen eller svært begrenset kunnskap om Salgsgjenstanden.

5. Kjøper

Kjøper er den juridiske eller fysiske person som formelt inngir bud på MYBIDS.NO. For å kunne kjøpe på nettauksjon gjennom MYBIDS.NO må Budgiver/Kjøper registrere seg på MYBIDS.NO som privatperson, selskap eller som en annen juridisk enhet. Det er kun personer over 18 år som kan registrere seg som privatpersoner med Min konto. Den som formelt avgir bud som Kjøper forutsettes å ha godkjent disse Vilkårene. Avgivelse av bud på MYBIDS.NO anses i enhver sammenheng som aksept av Vilkårene.

MYBIDS.NO forbeholder seg rett til å godkjenne eller ikke godkjenne enhver Kjøper. Registrering av Kjøper kan ta flere timer før MYBIDS.NO har gjennomført godkjenning. En forutsetning for å bli godkjent er at Kjøper har akseptert MYBIDS.NO sine vilkår. Alle felter markert med *, skal utfylles for at søknad om godkjenning kan behandles av MYBIDS.NO. Kjøpere som registrerer seg med falskt navn eller en annens navn, risikerer å bli politianmeldt av MYBIDS.NO. Kjøper som er en fysisk person skal være fylt 18 år for å opprette seg som Kjøper.

Dersom Vilkårene er akseptert, vil registrering bli gjennomført og Kjøper vil bli oppført med egen konto ("Min konto") på MYBIDS.NO. Bekreftelse på at den formelt registrerte er oppført med Min konto, vil bli oversendt pr. epost. Den registrerte Kjøper vil deretter kunne avgi bud på MYBIDS.NO.

Den registrerte Kjøper plikter å besørge at alle registrerte opplysninger på Min konto til enhver tid er oppdaterte og korrekte.

Inngitte bud fra Min konto vil være bindende for den som er registrert som innehaver av kontoen jf. punkt 6.7.

Kjøper innestår og er ansvarlig for at Kjøper har alle eventuelle tillatelser som måtte være nødvendig for å overta Salgsgjenstanden. I den grad slik tillatelse må skaffes, er Kjøper selv ansvarlig for å innhente og bekoste dette.

6. Nettauksjon – auksjonsregler og gjennomføring

6.1Auksjonssalg

Salg gjennom MYBIDS.NO er auksjonssalg og skjer i henhold til reglene i auksjonsloven og Vilkårene.

Online auksjon avholdes hver dag på MYBIDS.NO. For å by på auksjoner, registrerer du deg som kjøper på MYBIDS.NO og legger inn bud via MYBIDS.NO sin nettside.

Det holdes adskilte auksjoner for hver enkelt Salgsgjenstand.

6.2 Auksjonsstart og auksjonsslutt

For hver enkelt Salgsgjenstand er det fastsatt et starttidspunkt og sluttidspunkt for auksjonen ("Budperioden"), som fremgår på MYBIDS.NO. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert.

Auksjonen avsluttes på det tidspunkt som står angitt på auksjonen.

Auksjonen forlenges med ca. 2 minutter, såfremt at det er noen som legger et høyere bud innenfor de siste 3 minutter av auksjonstiden. MYBIDS.NO kontakter vinneren av auksjonen innen 72 timer på e-mail eller telefon. Avsendt faktura fra PayEx anses som at det er tatt kontakt. Faktura sendes på e-mail av PayEx med fem dager betalingsfrist.

Den som har avgitt det høyeste bud, er rettslig bundet.

MYBIDS.NO fraskriver seg ethvert ansvar for skader, tap, følgeskader osv. som måtte ramme budgivere eller budgivers kunder pga. tekniske feil, kommunikasjonsproblemer osv. MYBIDS.NO har ingen ansvar for bud som ikke er registrert, kontakten ikke kan opprettes, eller at feil budgiver blir kontaktet.

6.3 Minstepris og utropspris

Det vil fremkomme på MYBIDS.NO om høyeste bud er over eller under minstepris. Budet er bindende selv om ikke minstepris blir oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom Selger aksepterer budet. Selv om minstepris er nådd ved auksjonens utløp, er ikke Selger forpliktet til å akseptere budet.

Alle auksjoner har en startpris som framgår i annonsen på Klarvik.no for hver enkelt auksjon. Startpris kan være lavere enn minstepris. Selgers virksomhet bestemmer selv hvilken startpris, den enkelte auksjon skal ha.

Alle bud som inngis må være høyere enn eller lik utropspris for å bli registrert.

6.4 Budøkning

Alle auksjoner har en definert minimum budøkning. Størrelsen på nytt bud som inngis må alltid være minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning.

6.5 Autobud

Kjøper kan legge inn «autobud». Ditt autobud er hemmelig for andre budgivere. Når noen andre legger et bud på auksjonen, kommer ditt autobud automatisk til å høyne til laveste nivå, som er tilstrekkelig til at Kjøper igjen skal bli budleder. Det betyr at Kjøper betaler tilstrekkelig over forrige budgiver som det kreves for å oppnå høyeste bud ved auksjonens avslutning.

6.6 Minstepris

Objekter som selges på MYBIDS.NO har en Minstepris. Det er Selger som evt bestemmer Minsteprisen, som er den laveste pris Selger er villig til å selge for. På hver auksjon ser Kjøper om minsteprisen er oppnådd eller ikke. Hvis minsteprisen ikke er oppnådd, skal Selger gi sin godkjennelse for at det høyeste noterte budet kan bli godkjent.

6.7 Bindende bud

Bindende bud er inngitt når budet er mottatt av MYBIDS.NO. Alle bud inngitt gjennom Min konto registrert på MYBIDS.NO anses som bindende avgitt av kontoinnehaver, uavhengig av om andre juridiske eller fysiske personer enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet.

Budet er bindende selv om minstepris ikke blir oppnådd.

Ethvert bud er bindende inntil:

  -Nytt og høyere bud er registrert mottatt på MYBIDS.NO,

  -MYBIDS.NO har avslått budet på vegne av Selger, eller

  Auksjonen er kansellert.

6.8 Merverdiavgift, salgsomkostninger, heftelser mv.

Budgiver vil få opplyst den totale kjøpesummen budet vil gi dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuell merverdiavgift og omkostninger.

Alle bud blir loggført eksklusiv eventuell merverdiavgift og salgsomkostninger på MYBIDS.NO.

6.9 Selgers rett til å avslå bud

Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også selv om minstepris er oppnådd.

6.10 Bindende avtale

Bindende avtale om overdragelse av Salgsgjenstanden basert på det som framkommer i auksjonen og Vilkårene, er inngått når MYBIDS.NO på vegne av Selger har akseptert Budgivers bud.

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil normalt i løpet av 2 virkedager, mandag til fredag med unntak for helligdager, beregnet fra første virkedag etter at Budperioden har utløpt få tilbakemelding pr. epost fra MYBIDS.NO på hvorvidt budet er akseptert eller avslått av Selger. Budet kan eventuelt trekkes ved å sende epost til info@MYBIDS.NO, og Budet er bindende inntil e-post hvor det framgår at Budgiver trekker sitt bud er mottatt av MYBIDS.NO på vegne av Selger.

6.11 Kjøpesummen

Det aksepterte budet, inkludert salgsomkostninger og eventuell merverdiavgift, utgjør endelig kjøpesum ("Kjøpesummen"). Når Kjøper har vunnet en auksjon, får Kjøper en faktura fra PayEx på e-mail. I tillegg til det vinnende bud kommer det alltid et fakturagebyr/budgebyr.

6.12 Betaling av Kjøpesummen

Kjøper plikter, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, å innbetale Kjøpesummen til bankkonto oppgitt av MYBIDS.NO i løpet av virkedagen (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet.

Selv om Kjøper ikke henter den solgte gjenstanden, og Selger av den grunn senere hever avtalen, er Kjøper likevel forpliktet til å betale den delen av kjøpesummen (fast pris pluss innropsavgift) som tilfaller MYBIDS.NO. Kjøper er innforstått med at disse kostnadene kan inndrives direkte av MYBIDS.NO selv om avtalen mellom Selger og Kjøper blir hevet.

Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregnes med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

Kjøper og Selger er innforstått med at MYBIDS.NO har rett til å disponere den innbetalte kjøpesummen i sin løpende drift før Selger har fått oppgjør. Når kjøpesummen er innbetalt til MYBIDS.NO er MYBIDS.NO selvskyldner for at Selger mottar riktig oppgjør fra Kjøper.

6.13 Konsekvens av manglende betaling - heving, erstatning, bruddgebyr mv.

Dersom hele Kjøpesummen ikke er betalt senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) fra Kjøper har mottatt aksept av budet, anses Kjøper å ha misligholdt sin betalingsforpliktelse vesentlig. Selger har som følge av slik forsinkelse rett til å heve avtalen om overdragelse av Salgsgjenstanden. Kjøper er ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.desember 1976 nr. 100).

Dersom Kjøpesummen ikke betales innen forfall iht mottatt faktura, har MYBIDS.NO rett til å legge ut salgsobjektet på nytt for gjennomføring av nytt salg på MYBIDS.NO. I slike tilfeller taper Kjøper retten til å fastholde kjøpet. MYBIDS.NO plikter i slike tilfeller ikke å varsle Kjøper som hadde avgitt høyeste bud før salgsobjektet legges ut på nytt. MYBIDS.NO har i slike tilfeller rett til å kreve et bruddgebyr overfor den misligholdende Kjøper, som fastsettes til 10 % av Kjøpers bud med tillegg av innropsavgift. Selv om den misligholdende Kjøper legger inn nytt høyeste bud ved avholdelse av ny auksjon og dette gjennomføres på alminnelig vilkår iht MYBIDS.NO sine salgsbetingelser, fritar ikke det Kjøper fra plikten til å betale bruddgebyr.

6.14 Stansing av auksjoner - rett til å utestenge brukere - rett til å kansellere auksjoner

MYBIDS.NO står fritt til å stenge enhver auksjon på MYBIDS.NO når som helst og uten begrunnelse. Dersom en auksjon stenges før utløp av Budperioden, står Budgiver med høyeste bud på stengingstidspunktet fritt til å trekke budet, dog slik at budet står ved lag inntil MYBIDS.NO har mottatt epost fra Budgiver om at budet trekkes. Dersom auksjonen igangsettes på nytt uten at MYBIDS.NO har mottatt slik melding fra Budgiver, er Budgiver fortsatt bundet uten rett til å trekke budet tilbake.

MYBIDS.NO står fritt til å utestenge enhver bruker av MYBIDS.NO uten ytterligere begrunnelse.

MYBIDS.NO står fritt til å kansellere enhver auksjon på MYBIDS.NO, også i Budperioden.

6.15 Ulovlige bud

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10. Falsk budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

6.16 Eksport av kjøpt objekt

Dersom Kjøper ønsker å eksportere det kjøpte objekt, har verken MYBIDS.NO eller selger noen risiko eller noe ansvar for at alle opprinnelsesdokumenter og evt øvrige dokumenter og/eller opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre eksport lar seg framskaffe. Dette er fullt og helt Kjøper sin risiko, og kan heller ikke brukes som grunnlag for reklamasjon.

7. Selger kan avslå ethvert bud og annullere et salg.

Selger kan fritt velge å ikke selge til privatpersoner og derved kun ønske å selge til en virksomhet. Dette vil alltid være opplyst på auksjonen på det enkelte auksjonsobjekt.

Selger har på bakgrunn av dette, rett til å avvise ethvert bud, såfremt kjøper ikke oppfyller de krav som er stilt til kjøp av det enkelte auksjonsobjekt. Eksempelvis ved krav om utelukkende salg business to business (B2B) og ikke business to consumer (B2C). Det kan være krav om eksport ut av Norge eller Norden. Dersom budvinner ikke oppfyller disse kravene, kan selger annullere salget.

8. Avgifter

Det tilkommer en faktura-avgift/budgebyr på kr. 200,- ekskl. moms på vinnerbudet. Visse objekter har et budgebyr som kan være høyere, i disse tilfeller vises dette tydelig på det aktuelle objekt.

9. Mva

Hvis ikke annet er angitt, tilkommer det mva. på alle angitte bud.

10.Henting av Salgsgjenstanden.

Samtlige objekter som selges på MYBIDS.NO, står på oppgitt lokasjon. Kjøper skal selv hente varen eller bestille frakt, når varen er betalt. Først når objektet er betalt, får Kjøper et telefonnummer for å avtale avhentning hos Selger.

Kjøper er ved handel på MYBIDS.NO forpliktet til å gjennomføre oppgjør og avhenting av Salgsgjenstanden. Henting skal skje senest 21 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

Kjøper plikter senest ved overlevering å signere og utlevere til Selger all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet, herunder skriftlig kjøpsavtale og eventuell salgsmelding (vognkortet del 2).

11.Overlevering

Overlevering anses skjedd når Kjøper har avhentet Salgsgjenstanden der den befinner seg. Eventuelle kostnader som påløper for å få Salgsgjenstanden overlevert og overført til Kjøper, bæres av Kjøper og er Kjøpers ansvar.

Dersom Salgsgjenstanden ikke avhentes innen ovennevnte frist, plikter Kjøper å erstatte de kostnader Selger blir pådratt for å søke å sikre Salgsgjenstanden på en forsvarlig måte frem til Kjøper avhenter Salgsgjenstanden. Kjøper er også forpliktet til å dekke de kostnader Selger blir påført som følge av at Salgsgjenstanden ikke er hentet innen avtalt tid. I et slikt tilfelle har ikke Kjøper krav på å få Salgsgjenstanden utlevert før også disse kostnadene er betalt.

Dersom Salgsgjenstanden ikke er avhentet innen ovennevnte frist, står MYBIDS.NO på vegne av Selger fritt til å heve avtalen med Kjøper.

Risikoen for Salgsgjenstanden går over på Kjøper ved overlevering, dog senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt.

Med mindre annet er opplyst, har ikke Selger besørget Salgsgjenstanden forsikret.

Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

12.Persondataloven

MYBIDS.NO håndterer alle personlige opplysninger iht. lov av 1998 om databeskyttelse. Når du registrerer deg som kjøper, gir du MYBIDS.NO tillatelse til å bruke din virksomhets og personopplysninger iht. gjeldende krav fra datatilsynet.

13.Salgsgjenstanden og Kjøpers undersøkelsesplikt. Solgt «som den er»

13.1 Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har undersøkelsesplikt på Salgsgjenstanden ved kjøp gjennom MYBIDS.NO. Alle Salgsgjenstander som selger på MYBIDS.NO selger «som de er».

Opplysninger om Salgsgjenstanden fremgår av annonsen på MYBIDS.NO. Opplysningene er i gitt av Selger.

Kjøper plikter å undersøke Salgsgjenstanden ved avhentning eller ved en eventuell besiktigelse. De feil og mangler som Kjøper ikke oppdager ved besiktigelse eller avhentning, er Selger ikke ansvarlig for.

Bortsett fra endelig pris på salgsobjektet, som bestemmes gjennom auksjonen, er avtalen mellom Kjøper og Selger å anse som ferdig fremforhandlet ved kjøperens aksept av Salgsgjenstanden på angitte lokasjon. I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før nettauksjonen starter kommer «lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale» ikke til anvendelse.

Dersom kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktiget Salgsgjenstanden anses Kjøper å ha akseptert denne «som den er» på lokasjonen, og er innforstått med at evt feil eller mangler da fullt ut er kjøpers risiko.

13.2 Salgsgjenstanden overdras "som den er", "hvor den er" og "med de begrensninger som måtte foreligge"

For alle auksjoner gjelder det at Salgsobjektene selges "som de er", dvs. i den stand de er i på auksjonstidspunktet.

Alle Salgsgjenstander som selges på MYBIDS.NO, selges «som de er». Selger svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved Salgsgjenstanden, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler eller lignende.

Feil og mangler som finnes på objektene, skyldes oftest at objektene er solgt som brukt materiell.

Selger eller MYBIDS.NO har ikke noe ansvar for feil eller mangler som oppstår etter levering.

Salgsgjenstanden selges med de eventuelle begrensede rettigheter andre enn Selger måtte ha i Salgsgjenstanden. Med mindre annet er opplyst, er ikke Selger kjent med at andre enn Selger har rettigheter i Salgsgjenstanden.

MYBIDS.NO representerer Selger når det gjelder ansvar for feil på varen. I de tilfeller hvor Kjøper anvender en transportør eller annet for å hente Salgsgjenstanden, anses varen som godkjent av Kjøper, idet varen forlater det sted Salgsgjenstanden avhentes.

MYBIDS.NO og/eller Selger har ikke noe ansvar for feil eller mangler på Salgsobjekter som selges for konkursboer eller annet tvangsmessig salg. For disse Salgsobjektene gjelder ikke Kjøpsloven, og de behøver heller ikke å bli varedeklarert.

Kjøper fraskriver seg, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og avtalen, samt enhver rett til å kreve at Selger eller MYBIDS.NO tilbakebetaler hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper overfor Selger eller MYBIDS.NO ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

14.Kjøpers rettigheter

MYBIDS.NO sine ansvarsfraskrivelser fratar ikke Kjøper de rettigheter norsk preseptorisk lovgivning gir en Kjøper som er forbruker i lovens forstand.

15.Reparasjonsobjekt

De varer som benevnes som «Reparasjonsobjekter», har ikke fått en fullstendig kontroll eller prøvekjøring og varen kan ha andre feil utover det som er beskrevet. Kjøper fraskriver seg enhver rett til å reklamere på kjøp av Reparasjonsobjekter.

16.Reklamasjon

Reklamasjon skal meldes til info@MYBIDS.NO Reklamasjon må i tilfelle utføres før Kjøper har fått Salgsgjenstanden overlevert, dvs før Kjøper har transportert Salgsobjektet bort fra avhentningsplassen – den av Selger opplyste avhentingsplass. Reklamasjon etter avhentning vil bli avvist.

Før noen form for reparasjon av feil og/eller mangel det er reklamert over utføres, skal MYBIDS.NO skal alltid meddeles. MYBIDS.NO skal alltid ha et kostnadsoverslag før eventuell reparasjon. Kjøper har ingen rett til erstatning, såfremt Kjøper foretar reparasjon før Kjøper har fått godkjent dette hos MYBIDS.NO.

Såfremt Selger, uansett årsak, ikke er i stand til å levere varen, fraskriver Kjøper seg retten til å foreta dekningskjøp. Kjøper har alene krav på tilbakebetaling av den fulle auksjonssum. Evt. heving av handelen eller krav om prisavslag er et forhold direkte mellom Selger og Kjøper og er således MYBIDS.NO uvedkommende.

MYBIDS.NO eller MYBIDS.NO sine partnere er ikke ansvarlige overfor Kjøper eller overfor noen tredje part for tap av data, fortjeneste, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet er oppstått.

Dersom Salgsgjenstanden først blir avhentet senere enn 5 dager etter at bindende avtale er inngått, kan ikke Kjøper påberope seg feil eller mangler som følge av redusert batterikapasitet/funksjonalitet, bremser som setter seg fast, elektriske feil og lign. Samt øvrige feil eller mangler som kan være en direkte følge av at materiellet står stille eller ikke er i bruk.

17.Avhentning av varer, risikoens overgang

Når Kjøpers betaling er registrert av PayEx, mottar Kjøper en e-mail med tlf. nr. til Selger. Deretter kan Kjøper ringe innenfor normal åpningstid og avtale avhenting. Det er viktig at Kjøper ikke bestiller avhenting av Salgsgjenstanden, før Kjøper har avtalt med Selger om når avhentning kan skje. I motsatt fall risikerer Kjøper at det ikke er noen til å utlevere Salgsgjenstanden hos Selger.

Kjøper har 21 dager til å hente Salgsgjenstanden etter auksjonen. Deretter tillates det Selgers virksomhet å fakturere kr. 150,- pr. uke, så lenge Salgsgjenstanden blir stående, etter at fristen på de 21 dager er utløpt. Risikoen for den solgte gjenstand går over på Kjøper 21 dager etter at bindende bud er akseptert, forutsatt at salgsgjenstanden er stillet til rådighet for Kjøper, jf bestemmelsen i Kjøpsloven § 13 (2).

For Salgsgjenstander som ikke avhentes av Kjøper innen 30 (tredve) kalenderdager (eller annen tidsperiode som spesifikt stod i auksjonsbeskrivelsen) har MYBIDS.NO rett til å annullere kjøpet og motta kompensasjon i overenstemmelse med kjøpsrettslig gjeldende lovgivning. Hvis salgsprisen ikke er nok til å dekke MYBIDS.NO sitt krav og utgifter til videresalg, skal Kjøper betale forskjellen. MYBIDS.NO har rett til å skrote/gjenbruke/kassere gjenstander av lavere verdi (lavere enn NOK 20.000,- ekskl. moms), som ikke er avhentet av Kjøper eller dennes fullmektig innen 30 dager etter kjøpet.

30 dager etter at bindende bud er akseptert, har MYBIDS.NO rett til å fakturere og avregne sitt vederlag - dersom slikt er spesifisert - samt å utbetale kjøpesummen til selger, i den innbetalte kjøpesum fra Kjøper, selv om auksjonsgjenstanden ikke er avhentet av Kjøper. Kjøper kan ikke gjøre noen krav gjeldende mot MYBIDS.NO som følge av at kjøpesummen er utbetalt til Selger i et slikt tilfelle hvor den solgte gjenstand har stått uavhentet i minst 30 dager, selv om det er grunnlag for reklamasjon fra Kjøper.

18.Garanti

Det gis ingen form for garanti på Salgsgjenstanden.

19.Skrivefeil, trykkfeil, tekniske feil

MYBIDS.NO tar forbehold for evt trykkfeil og skrivefeil på hjemmesiden MYBIDS.NO. MYBIDS.NO kan ikke garanterer at bildene presist avspeiler det solgte.

MYBIDS.NO har rett til å nekte salg, samt ignorere bud fra visse budgivere. MYBIDS.NO har også rett til å bestemme om en budrunde skal gå om igjen dersom det har oppstått tekniske problemer, feilskrivninger eller det foreligger andre årsaker. Dette gjelder selv om Kjøper har fått melding om at auksjonen er vunnet, og faktura er mottatt og betalt. I et slikt tilfelle kan Kjøper heller ikke fremme noen krav mot Selger fordi auksjonen ikke blir gjennomført. Kjøper har i et slikt tilfelle krav på å få tilbake evt innbetalt kjøpesum i sin helhet.

MYBIDS.NO er ikke ansvarlige for skader, følgeskader eller utgifter, som er påført budgiverne eller budgivers kunder pga. ovennevnte feil, eller hvis budet ikke er blitt registrert, svikt av nettverkstrafikk, datafeil osv.

Såfremt MYBIDS.NO får tekniske driftsforstyrrelser eller andre problemer på hjemmesiden, som medfører at rettvis budgivning ikke kan gjennomføres, meddeles budgivere og nytt tidspunkt for auksjonen fastsettes.

20. Lovvalg og verneting

Alle handler gjennom MYBIDS.NO anses gjennomført i Norge.

Disse Vilkår og Vilkårenes tolkning er undergitt norsk rett, med Selgers hjemting som rett verneting.

Spørsmål? Benytt kontaktskjema og send oss dine spørsmål, så svarer vi deg så snart vi kan, vanligvis i løpet av 1-3 arbeidsdager. Dersom det er spørsmål som haster kan du benytte vår e-post adresse: post (at) mybids.no.


Oppdatert 15.03.2021

Trygg betaling med PayPal
G-GSPV219P9L